REGULAMIN :

 

REGULAMIN 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.szmatkowo.pl zwany dalej „Sklepem Internetowym”, jest spółka „2Lime” sp. z o. o siedzibą w Jaksicach 44, 32 – 130 Koszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa pod nr KRS 0000664556, posiadająca nr NIP 682-177-41-60 oraz nr REGON 366602050 („Sprzedający”).
 2. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów towarów  („Towary”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowy sprzedaży mogą być zawierane zarówno przy wykorzystaniu udostępnionego przez Sprzedającego formularza zamówienia, jak również telefonicznie. 
 4. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: szmatkowo.pl@gmail.com telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku W godzinach 9:00-17:00, pod nr telefonu: + 48 513 909 901 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.szmatkowo.pl
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 6. Niniejszy Regulamin dotyczy w szczególności nabywania Towarów przez Konsumentów, tj. osoby fizyczne zawierające umowy sprzedaży Towarów niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA KUPUJĄCYM UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, termin, miejsce i sposób dostawy, informację o przysługującym Kupującemu prawu odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasadach odstąpienia, wzór odstąpienia od umowy oraz informację o zasadach rozpatrywania przez Sklep Internetowy reklamacji. 
 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedający bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesłanym Kupującemu dowodzie zakupu (faktura). Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. W razie potrzeby uzyskania faktury VAT w formie papierowej, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym na podane w pkt I ust. 2 dane kontaktowe.

 

 

III. ZASADY ZAPŁATY CENY I KOSZTÓW DOSTAWY

 1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym oraz koszty dostawy są podane w kwocie brutto, zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów, co do których informacja przekazywana jest Kupującemu podczas składania zamówienia („Koszty dostawy”).
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności Ceny oraz Kosztów dostawy:
  1. gotówka – przy odbiorze towaru (opcja dostępna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej),

 

A także opcje płatności „z góry”, przed dostawą zamówienia:

 

 1.  elektroniczny przelew bankowy – płatność w tym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem partnera rozliczeniowego Dotpay - Sprzedawcy(„Operator płatniczy”)
 2. Rozliczenia tranzakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 3. Karty płatnicze – za pośrednictwem partnera Dotpay.pl.
 4. W razie wyboru płatności wskazanej w pkt 1 i 3 powyżej, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych „Dotpay.pl” i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Kupujący może także wrócić do dokonania powyższej płatności w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 
 5. Wybierając płatność jedną z opcji płatności „z góry”, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia, postępując zgodnie z procedurą płatności określoną przez Operatora płatniczego. Za dzień otrzymania płatności Ceny oraz Kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego.
 6. W razie wybrania płatności w formie „za pobraniem”, Klient dokonuje płatności kurierowi gotówką, przy odbiorze Towaru.
 7. Sprzedający nie pobiera dodatkowych opłat za skorzystanie przez Klienta z jednej z form płatności wskazanych powyżej, ponad opłaty ponoszone przez Sprzedającego.  
 8. Rozliczenia tranzakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 9. Numer CW2/CVC2 znajduje się na odwrocie karty.
 10. Płatności kartami realizujemy za pośrednictwem www.dotpay.pl 

 

IV. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

 1. Zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób w terminie do czterech dni roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji.
 2. Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich GLS, POCZTEX, InPost a ich koszty są następujące:

a)      Kurier GLS oraz POCZTEX przelew bankowy – 12-60 zł,

b)      Kurier GLS oraz POCZTEX płatność za pobraniem – 20-80 zł,

c)      Paczkomat InPost przelew bankowy - 18 zł,

d)      Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym „2 Lime” – przelew bankowy – 0 zł.

 1. Wskazane powyżej koszty dostawy zawierają także koszty opłaty za daną metodę płatności, które odpowiadają kosztom ponoszonym w tym zakresie przez Sprzedającego.
 2. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na towary z jego oferty do następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 3. W przypadku realizacji dostawy zamówionych towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji.
 4. W przypadku dostaw zakupionych towarów do państw wskazanych w ust. 4 powyżej, koszty dostaw są ustalane indywidualnie. 
 5. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.
 6. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 7. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Kupującego.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej (procedura na podstawie Rozdziału 4 „Prawo odstąpienia od umowy” z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym, z następujących sposobów:

a)       z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza odstąpienia, znajdującego się pod linkiem:www.szmatkowo.pl

 

b)      pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym na adres: „2 Lime” Sp. z o.o., Jaksice 44, 32 – 130 Koszyce, korzystając ze wzoru odstąpienia przekazanego Kupującemu przez Sprzedającego, co nie jest jednak obowiązkowe,

c)      korzystając ze wzoru odstąpienia dostarczonego Kupującemu przez Sprzedającego, o nie jest obowiązkowe, przesłanego w wiadomości e-mail na adres: szmatkowo.pl@gmail.com

 1. Sprzedający zachęca, aby odstępując od Umowy Konsument korzystał z udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza odstąpienia. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (za pomocą ww. formularza lub w korespondencji e-mail), Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 powyżej.
 3. Proszę zwrócić Towary na adres wygenerowany podczas składania formularza odstąpienia, który można uzupełnić pod linkiem szmatkowo.pl@gmail.com albo na adres Sprzedającego: „2 Lime” Sp. z o.o., Jaksice 44, 32 – 130 Koszyce.
 4.  Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Zwrot przez Kupującego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sklep Internetowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych Towarów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. 

 

 

 

 

VI. WYMIANA

 1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenie zamówionych Towarów klient ma prawo do wymiany Towaru na inny model.
 2. Wymianie podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania.
 3. Towar należy odesłać na adres sklepu internetowego tj.
   2 Lime SP.Z.O.O Jaksice 44 , 32-130 Koszyce małopolskie tel.+48 513 909 901
 4. Koszty wymiany ponosi Kupujący.
 5. Klienci dokonujący wymiany Towaru spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ponoszą koszty odesłania Towaru do Sklepu Internetowego. W takim też wypadku Klient we własnym zakresie organizuje wysyłkę Towaru do Sklepu Internetowego.  

 

VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, a także przesłany do Kupującemu razem z dostarczanym zamówieniem.
 3. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres:  „2 Lime” sp. z o. o siedzibą w Jaksicach 44 , 32 – 130 Koszyce z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy” lub złożona w sklepie firmowym szmatkowo.pl

Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób jej rozstrzygnięcia. Kupujący może skorzystać przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji udostępnionego przez Sklep Internetowy. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu itp.)

        4.Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych.

 1. Jeżeli Towar ma wady Klientowi przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego.

a)      oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b)      żądanie wymiany  Towary na wolny od wad albo usunięcia wady.

 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy, na następujący adres: „2 Lime" sp. z o. o siedzibą w Jaksicach 44, 32 – 130 Koszyce z dopiskiem „Reklamacja”.

 

VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w „Polityce prywatności” .

 VIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.szmatkowo.pl , zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące: 

a)      zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

b)      możliwość śledzenia statusu zamówienia,

c)      wysyłka newslettera.

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące: 

a)      połączenie z siecią Internet(o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 mbits/ 512 kbits, adres stały, publiczny,

b)      przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,

c)      posiadanie konta poczty elektronicznej.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
 2. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną: 

a)      W zakresie wykonania umów sprzedaży warunki składania reklamacji określa par. VII Regulamin,

b)      W zakresie nie dotyczącym wykonania umów sprzedaży usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy w sposób opisany poniżej,

c)      Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: szmatkowo.pl@gmail.com lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

d)      Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

e)      Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

f)        uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 1. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została w załączniku do Regulaminu.
 2. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

a)      Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies,

b)      Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.ceramic-world.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 2. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Zapis ust. 3 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu konsumenta.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 

www.szmatkowo.pl