INFORMACJE PRAWNE - RODO : 

 

  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.szmatkowo.pl  jest spółka „2 Lime” sp. z o. o siedzibą w Jaksicach 44, 32 – 130 Koszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa pod nr KRS 0000664556, posiadająca nr NIP 682-177-41-60 oraz nr REGON 366602050 
  2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: szmatkowo.pl@gmail.com telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku W godzinach 9:00-17:00, pod nr telefonu: + 48 513 909 901 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.szmatkowo.pl

RODO :

 Uprzejmie informujemy, że firma 2lime sp.z.o.o z siedzibą  w Jaksicach 44, 32-130 Koszyce  przetwarza informacje

- pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: uczestniczenie w targach oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę www.2lime.pl (zakładka REJESTRACJA) prowadzonych od kilku lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 2lime sp.z.o.o z siedzibą  w Jaksicach 44, 32-130 Koszyce

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 2lime sp.z.o.o z siedzibą  w Jaksicach 44, 32-130 Koszyce  lub drogą mailową na adres: szmatkowo.pl@gmail.com

 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów , realizacji wysyłki.Państwa dane przekazujemy firmom kurierskim celem realizacji zamówień złożonych w naszym sklepie.Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim ( poza firmami kurierskimi które realizują Państwa zamówienie )

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

5. Państwa dane osobowe będą przez firmę 2 Lime sp.z.o.o przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: szmatkowo.pl@gmail.com

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 2lime sp.z.o.o z siedzibą  w Jaksicach 44, 32-130 Koszyce

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie uczestnictwa w targach oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę www.szmatkowo.pl (zakładka REJESTRACJA) prowadzonych od kilku lat, prowadzenie przez nas kampanii telemarketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Piotr Nawrocki

Tel. 513 909 901

www.szmatkowo.pl